Lính Taliban ăn kem.

 

Tổng thống Mỹ Biden cũng thích ăn kem. Thêm bạn với nhau không?

 

Hay xâm lược vì kem?

%d bloggers like this: