Wednesday, 17th July, 2024 19:40

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VẤN ĐỀ DÂN CHỦ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Hiện nay lợi dụng các trang mạng xã hội, những kẻ cơ hội chính trị, các thế lực thù địch, chống đối cách mạng Việt Nam, chúng tập trung xuyên tạc các vấn đề nhạy cảm, trong đó có vấn đề dân chủ. Chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc chính sách của Nhà nước, chúng cho rằng những chủ trương chính sách đó chỉ phục vụ cho lợi ích nhóm, không có quyền làm chủ của nhân dân.

Về vấn đề này, mỗi chúng ta khi tiếp cận nghiên cứu nội dung các bài viết cần có cách nhìn khách quan về các vấn đề mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đề cập trong nội dung bài viết; nhận thức đúng bản chất tác giả của những bài viết trên; mục đích của bài viết là gì?. Bên cạnh đó chúng ta cần có cách nhìn khách quan, không tô hồng hay bóp méo sự thật, phản ánh trung thực, khách quan, lý luận phải gắn với thực tiễn.

Liên quan đến vấn đề dân chủ tại Khoản 2, Điều 2 Hiến pháp 2013 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Điều 28, Hiến pháp 2013 quy định: “1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”. Đối với vấn đề lãnh đạo đất nước, tại Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Quan điểm nhất quán của Đảng ta là: Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Quân điểm nhân dân là chủ được Đảng ta xác định từ Cương lĩnh đầu tiên năm 1930. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ”, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ, Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Dân có quyền bãi miễn chức vụ nếu ai không đủ tư cách. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Vì vậy, không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, mục tiêu phát huy vai trò quyền là chủ, làm chủ của nhân dân để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn đã chứng minh, sau khi ra đời mới 15 tuổi, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành được độc lập, thoát khỏi ách đô hộ của thực dân đưa nhân dân lên làm chủ đất nước; tiếp đó 30 năm sau dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đánh thắng hai tên đế quốc, thực dân sừng sỏ. Từ một nước nghèo nàn, chịu sự tàn phá của chiến tranh, trải qua 38 năm đổi mới, hiện nay Việt Nam đã có một “cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín trên trường quốc tế”, đó là minh chứng cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Do vậy, những luận điệu trên chỉ là những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, với mục đích nhằm gây mất lòng tin của nhân dân với Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm thực hiện mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

NGUỒN: SÁNG MÃI NIỀM TIN