Wednesday, 17th July, 2024 21:30

CHIÊU TRÒ PHẢN ĐỘNG CỦA TẬP HỢP DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN
Những luận điệu phản động của nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên đăng trên trang Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, ngày 1/9/2022, cần phải bác bỏ là:

Thứ nhất, nhận định cho rằng “việc Đảng cộng sản tưng bừng kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám hàng năm là một xúc phạm lớn với đất nước và hàng triệu đồng bào vô tội đã chết oan” là vô sỉ.

Với dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam thì Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chính là một cuộc đổi đời lịch sử. Thắng lợi có ý nghĩa quan trọng đó không chỉ đưa tên đất nước Việt Nam trở lại bản đồ chính trị thế giới mà còn đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận thần dân, nô lệ trở thành chủ nhân một nước Việt Nam độc lập; tự quyết định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc mình và thụ hưởng những giá trị đích thực của độc lập, tự do…

Với thắng lợi đó, nhân dân Việt Nam đã khẳng định được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân; đồng thời cũng cổ vũ các dân tộc khác vùng lên “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, mở đầu cho những thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc sau đó…

Với thắng lợi của cuộc cách mạng mùa Thu đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong quá trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn trở thành Đảng cầm quyền – lực lượng lãnh đạo hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…

Ý nghĩa và giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là không thể phủ nhận, nên hằng năm cứ đến những ngày Tháng Tám lịch sử là dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam lại tưng bừng kỷ niệm một sự kiện trọng đại – một sự kiện không chỉ ghi dấu mốc trong lịch sử dân tộc mà còn là một mốc son trong lịch sử thế giới đương đại. Vì thế, những luận điệu phản động của nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên mới chính là sự xúc phạm nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam và vì thế cần phải bác bỏ!

Thứ hai, nhận định quy chụp “chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một chế độ hung bạo đã phạm nhiều tội ác lớn” là xuyên tạc sự thật.

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa bao giờ là một chế độ hung bạo, phạm tội ác lớn như nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên bôi nhọ. Mà sự thật là, ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng (dù đã rút vào hoạt động bí mật từ tháng 11/1945) vẫn nỗ lực đề ra các quyết sách để chống thù trong, giặc ngoài, như vừa từng bước giải quyết nạn đói, thực hiện xóa nạn mù chữ vừa xúc tiến tổ chức tổng tuyển cử theo nguyên tắc bình đẳng, phổ thông, bỏ phiếu kín và soạn thảo để Việt Nam sớm có một bản Hiến pháp 1946- Hiến pháp dân chủ, công bình của các giai cấp; đồng thời thực hiện đường lối đối ngoại mềm dẻo để tránh cùng lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù, dành thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà Đảng dự đoán tất yếu sẽ xảy ra…

Đất nước Việt Nam vừa giành được độc lập, song đã phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, rất cần sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân trong cả nước để nhân nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, không có việc chế độ dân chủ cộng hòa này “đã đã tàn sát thẳng tay hàng trăm nghìn người yêu nước trong các đảng phái không cộng sản, gây đổ vỡ lớn trong dân tộc” như nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên bịa đặt. Mà chỉ có khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng và củng cố trên nền tảng liên minh công nhân – nông dân – trí thức cùng các tầng lớp lao động khác tạo nên nguồn sức mạnh nội lực to lớn/trở thành động lực chủ yếu của cách mạng được tập hợp trong Mặt trận Việt Minh (sau là Mặt trận Mặt trận Liên Việt, trong kháng chiến chống Pháp); Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình ở Việt Nam (thành lập ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), đồng bào và chiến sĩ cả nước đã chung sức, đồng lòng, kiên cường tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân để vừa bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa/hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam, vừa từng bước đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trên hành trình đấu tranh cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước và từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội (ở miền Bắc), không thể phủ nhận được sự đóng góp của đội ngũ trí thức và thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ phủ nhận vị trí, vai trò của trí thức trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng sự trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Cho nên, dù vẫn còn những bất cập phải khắc phục (như quá trình thực hiện cải cách ruộng đất chưa đúng, chưa sát với chủ trương, đường lối của Đảng, nên đã được tiến hành sửa sai, rút kinh nghiệm…), song có thể khẳng định việc nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên kết tội “chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một chế độ hung bạo đã phạm nhiều tội ác lớn” là bịa đặt; là vu khống nhằm kích động lòng dân.

Thực hiện Nhà nước chuyên chính vô sản là nhằm để chuyên chính với kẻ thù của chế độ, của nhân dân lao động; đồng thời làm nhiệm vụ bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân… chứ không phải “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một chế độ khủng bố” và ở Việt Nam cũng sẽ không có các cuộc “chiến tranh đáng lẽ không có… nếu chủ nghĩa Mác – Lênin không được đặt cao hơn tổ quốc” như sự suy diễn “lấy được” của nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên!

Thứ ba, không có “cuộc nội chiến Nam – Bắc (1960 – 1975) kéo dài 15 năm làm đất nước tan hoang và sáu triệu người chết và tàn phế” mà chỉ có một sự thật – đó là nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) chắc chắn không phải là một sự áp đặt – “áp đặt cuộc nội chiến Nam – Bắc (1960 – 1975) kéo dài 15 năm” mà là một cuộc trường chinh kháng chiến kéo dài 21 năm. Đấu tranh để thực hiện chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ không phải là sự áp đặt của Đảng, mà là khát vọng và quyết tâm của đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Hiện thực hóa khát vọng lớn lao và quyết tâm không gì lay chuyển nổi đó của nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, nhân dân Việt Nam đã kiên cường kháng chiến và giành thắng lợi bằng cuộc Tổng tấn công mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dân Việt Nam chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc mình; cho phẩm giá làm người của chính mình, chứ không phải “theo đuổi cuộc chiến thảm khốc này là phải tôn sùng anh cả Liên Xô và anh hai Trung Quốc” như nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên đã dối trá quy chụp.

Xuyên tạc bản chất của chế độ và bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là những chiêu trò, thủ đoạn mà nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên thường dùng để nhằm thực hiện giấc mơ Việt Nam theo con đường dân chủ tư sản đầy ảo tưởng! Việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự lựa chọn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta, chứ không phải “do một sự mê muội khó tưởng tượng, đã chọn tự hóa thân thành CHXHCNVN để rập khuôn theo Liên Xô vào lúc mà đế quốc này sắp sụp đổ”. Đồng thời, đó cũng không phải là “sự xấc xược tàn bạo đã đi tay trong tay với sự mù quáng” mà nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên này đã bôi đen lịch sử.

Cuối cùng, phải khẳng định với nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên là: Chẳng có lý do gì để nhân dân Việt Nam phải “quên đi chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa và cuộc cách mạng đã khai sinh ra nó”, mà chính là phải trân trọng sự kiện này để nhân nguồn sức mạnh nội lực, vững bước hướng tới tương lai. Bởi rằng, nếu không có Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công thì không có một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển trên con đường đổi mới và hội nhập, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong cộng đồng quốc tế như hôm nay!

NGUỒN: PHÚC ĐÔNG A