Monday, 22nd April, 2024 5:08

Thời gian gần đây, các đối tượng FULRO lưu vong lại tái diễn những chiêu trò lừa mị các tín đồ để tạo ra các tổ chức phản động đội lốt Tôn giáo dưới các tên gọi khác nhau, như ‘Hội thánh Tin lành đấng Christ Việt Nam’, ‘Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên’.

Phóng sự trên đây sẽ tiếp tục cảnh báo những âm mưu thâm độc và vạch mặt bản chất phản động của cái gọi là ‘Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên’.

NGUỒN: ANTV