Wednesday, 22nd May, 2024 17:40

VIỆT NAM KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn ra sức rêu rao về cái gọi là “sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản; sự lỗi thời,thoái trào của chủ nghĩa xã hội”. Tuy nhiên, đó chỉ là sự tuyên truyền, xuyên tạc của những kẻ chống phá, muốn phá hoại Đất nước, muốn xóa bỏ sự tồn tại của Chủ nghĩa xã hội.

Các phần tử cực đoan, phản động lấy sự sụp đổ của các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu ra để minh chứng cho sự thất bại của “CNXH” và khẳng định rằng “Việt Nam nếu tiếp tục đi theo con đường CNXH sẽ sớm bị sụp đổ”. Đây là luận điệu vô căn cứ, thiếu sự khoa học, không có hiểu biết.

Sự sụp đổ của Liên Xô là do nguyên nhân nội tại của họ chứ không phải là do việc họ lựa chọn đi theo con đường CNXH. Liên Xô chậm đổi mới, quá dập khuôn, máy móc trong các hoạt động cải tổ, thay đổi để đi lên, và rồi tự làm suy yếu đi chính mình. Lê Nin đã khẳng định: “không có kẻ thù nào có thể tiêu diệt những người Cộng sản, dù chúng hùng mạnh và hung hãn tới đâu. Ngoại trừ những người Cộng sản tự tiêu diệt chính họ bằng những sai lầm, khuyết điểm không kịp khắc phục”. Liên Xô đã mắc phải những sai lầm không thể cứu vãn và cuối cùng tự sụp đổ.

Từ sau khi đổi mới đất nước tới nay, Việt Nam đã đạt được vô vàn thành tựu lớn, nhỏ, cốt lõi trong nội dung đổi mới đó chính là việc vận dụng linh hoạt và sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng CNXH vào điều kiện ở nước ta. Và rồi Việt Nam đã kế thừa và phát triển để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN lên một tầm cao mới và có cơ đồ như ngày hôm nay.

Để có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay đó là nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đảng ta thường xuyên tự đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta trong tình hình mới.

Đời sống của nhân dân ta ngày càng được nâng cao, minh chứng đó là: năm 1995 GDP đầu người của Việt Nam là 358,7 USD/người/năm thì đến năm 2022, GDP đầu người là 3.700 USD/người/năm. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được cải thiện. Từ đó có thể khẳng định những luận điệu mà các thế lực thù địch, đám phản động đưa ra là hoàn toàn không có cơ sở.

NGUỒN: NGUYỄN ANH