Wednesday, 17th July, 2024 20:57

BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI PHẢI GIỮ GÌN HÒA BÌNH ĐỂ PHÁT TRIỂN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng đề cương phải phát huy được truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, toàn diện trong thực hiện nhiều nhiệm vụ, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Ngày 21.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Theo đó đã tổ chức thành công hai cuộc Hội thảo khoa học “Lý luận – thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” quy mô lớn với sự tham dự của nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Ban Chỉ đạo cũng đã thành lập 4 đoàn khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tại các địa phương để đánh giá kết quả cũng như các vấn đề đặt ra. Việc này nhằm đảm bảo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đầy đủ cả về lý luận và thực tiễn. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng 18 chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Chủ tịch nước đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo đã trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ kế hoạch và đề nghị các thành viên, các cơ quan chức năng tiếp tục đóng góp xây dựng đề cương chi tiết, dự thảo nghị quyết với tinh thần trách nhiệm cao. Các nội dung phải có sự trao đổi, thảo luận để có sự thống nhất cao.

Theo đó, đề cương chi tiết báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 phải nêu được các kết quả quan trọng mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đạt được. Phát huy được truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, toàn diện trong thực hiện nhiều nhiệm vụ, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Đồng thời, đề cương chi tiết cũng cần nêu các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã nêu được những đường lối, tư duy mới, là bước đột phá trong sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm qua. Do đó, định hướng xây dựng Dự thảo Nghị quyết thay thế phải đảm bảo kế thừa tối đa nội dung còn nguyên giá trị của Nghị quyết Trung ương 8; những thành tựu, kinh nghiệm thực tiễn hơn 30 năm đổi mới; bổ sung nội dung mới phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Dự thảo nghị quyết cũng phải nêu được quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo có sự phân công, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, nhất là các cơ quan trọng yếu và các địa phương. Đây cũng chính là bước quán triệt Nghị quyết quan trọng đối với các địa phương.

Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến, khẩn trương trình các dự thảo sản phẩm để tiếp tục lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, từ đó sớm hoàn thiện các sản phẩm theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

NGUỒN: BÁO LAO ĐỘNG