Tuesday, 21st May, 2024 22:38

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ta không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; uy tín, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lại cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật ấy. Chúng đã và đang tìm mọi cách đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta với nhiều thủ đoạn ngầm, mềm, sâu, tinh vi, thâm độc và xảo quyệt. Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu thành quả cách mạng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đang xây dựng, đưa Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, có lợi cho chúng.

1. Nếu những năm trước đây, các thế lực thù địch chủ yếu sử dụng vũ trang với các biện pháp quân sự “cứng rắn” để chống phá cách mạng Việt Nam thì ngày nay, chúng đã thay đổi chiến lược, chuyển từ vũ trang sang phi vũ trang với các biện pháp “mềm dẻo”, “linh hoạt” vừa đẩy nhanh quá trình mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đa tầng nấc ở Việt Nam nhằm lôi kéo, thu phục, mua chuộc các đối tác; vừa dùng biện pháp răn đe quân sự, gây sức ép từ bên ngoài để tác động, “chuyển hóa” bên trong, làm cho đối tác Việt Nam phải phụ thuộc, tiến tới thay chế độ chính trị theo hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mục tiêu của chúng là thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, kết hợp với bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong nội bộ Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân ta nhằm “chuyển hóa” và hướng lái Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

Chúng khai thác và lợi dụng triệt để quá trình mở rộng hợp tác, đầu tư, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… nhằm tạo ra các cơ hội để xâm nhập sâu hơn vào Việt Nam, thúc đẩy nhanh hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Đảng, Nhà nước. Đối với chúng, trong các mục tiêu “chuyển hóa” chế độ chính trị Việt Nam thì biện pháp gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước ta là vấn đề quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định “chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa”; nhờ đó mà “triệt tiêu các giá trị làm nên chế độ cộng sản, bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam”; đồng thời, qua đó xây dựng “ý thức hệ mới” với một hệ thống lý luận chính trị tương xứng để “thay máu cho hệ tư tưởng cộng sản”, tiến tới “đánh gục và hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”; triệt tiêu mọi mầm mống của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam; thay vào đó là nền tảng tư tưởng của giai cấp tư sản mang đậm tính chất phản động, chống cộng.

THỦ ĐOẠN THÚC ĐẨY "TỰ DIỄN BIẾN, "TỰ CHUYỂN HÓA" NỘI BỘ TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Lực lượng công an nhân dân có vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. ((NGUỒN: CONGANKONTUM.GOV.VN)

Quá trình thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Việt Nam, theo các thế lực phản động, là đẩy mạnh hơn nữa sự gây rối, tạo ra các xung lực mới từ các mâu thuẫn bên trong cùng với những “cái hích từ bên ngoài”, kết hợp chặt chẽ với “lộ trình dân chủ” bên trong ở Việt Nam một cách toàn diện, đồng bộ, thông qua nhiều khâu, các bước, đó là: 1) Thiết lập hệ thống và cơ cấu kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa tại Việt Nam; chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Đây được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, giảm sút hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước; hủy hoại và tước bỏ niềm tin của Nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa; 2) Thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển các “tổ chức chính trị đối lập” xuất hiện và hoạt động công khai, làm cho Đảng Cộng sản bị phân hóa, rối loạn sự lãnh đạo, mâu thuẫn với Nhà nước, không thể kiểm soát được tình hình. Từ đó, buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận “dân chủ” hóa xã hội theo hình mẫu phương Tây hoặc phá vỡ chế độ chính trị – xã hội; 3) “Dân chủ hóa chính quyền các cấp”, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng và đảng viên ra khỏi quần chúng; gây áp lực đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, tiến tới lật đổ Đảng Cộng sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, chúng triệt để khai thác internet và các trang mạng xã hội để tăng cường quảng bá hình ảnh “tốt đẹp” của phương Tây, gieo cấy niềm tin, tăng sức nặng thuyết phục về giá trị văn hóa, dân chủ tư sản trong mắt người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ. Mặt khác, tăng cường “cài cắm”, móc nối, xâm nhập, “chuyển hóa ngầm” bằng các thủ đoạn tình báo để kích thích “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp ở Việt Nam.

2. Các chiến lược gia tư sản cho rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Việt Nam theo quỹ đạo tư bản là mắt xích quan trọng nhất trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam. Chúng xác định rằng, lực lượng bên ngoài là tác nhân kích thích quan trọng; lực lượng “ngầm” bên trong nội bộ Đảng, Nhà nước Việt Nam đóng vai trò quyết định, là hạt nhân, lực lượng nòng cốt cho sự “chuyển hóa”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Đảng, Nhà nước. Vì vậy, thực hiện “chuyển hóa” nội bộ Đảng, Nhà nước thông qua con đường “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ nhất thiết phải xây dựng “đội ngũ cán bộ mới”, tức là những người đối lập với Đảng, Nhà nước, luôn đề cao giá trị, văn hóa, lối sống phương Tây; tìm cách đưa các nhân tố này vào trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; từng bước hình thành các phe phái, khuynh hướng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ráo riết thúc đẩy tham nhũng và lợi dụng việc chống tham nhũng, cũng như những sơ hở, thiếu sót của Đảng, Nhà nước ta để kích động, gây chia rẽ, tạo sự nghi ngờ trong các tầng lớp nhân dân; gây mâu thuẫn trong nội bộ Đảng, Nhà nước; vu khống, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Để dọn đường can thiệp sâu hơn vào nội bộ ta, chúng đã thành lập một số nhóm tư vấn ở nước ngoài để tác động, “chuyển hóa” Việt Nam theo hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Đảng, Nhà nước. Các nhóm này đã biên soạn tài liệu, báo cáo và gửi đến một số lãnh đạo Việt Nam nhằm hướng lái, thúc đẩy Việt Nam đẩy mạnh cải cách “dân chủ”, “cải biến” mạnh mẽ các tập đoàn kinh tế, mở rộng con đường phát triển kinh tế tư nhân theo hướng tư bản, làm cho nó mâu thuẫn gay gắt với quyền lợi kinh tế và ý chí chính trị của Đảng, Nhà nước ta. Theo đó, chúng tích cực lôi kéo, thu hút, tiếp cận các bộ, ngành, viện nghiên cứu của Việt Nam để móc nối, tác động “chuyển hóa” một số nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành thông qua con đường “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ để đưa các giá trị phương Tây vào Việt Nam. Với kinh nghiệm lật đổ, hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các cuộc “cách mạng sắc màu” tại một số nước trên thế giới, gần đây, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh các hoạt động “ngầm” chống phá Việt Nam thông qua tổ chức phi chính phủ (NGO) để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng Việt Nam. Điển hình là hoạt động “trá hình” của Quỹ Dân chủ quốc gia (NED), Viện Dân chủ quốc gia (NDI), Viện Cộng hòa quốc tế (IRI), v.v.. Các tổ chức này đã chủ động liên hệ và đề nghị gặp gỡ một số tổ chức, cán bộ cao cấp của ta với hy vọng tìm cơ hội hợp tác, thực hiện ý đồ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Việt Nam.

3. Xâm nhập, tác động, lái thông tin và truyền thông Việt Nam theo ý đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ một cách tinh vi, thâm độc. Các chiến lược gia tư sản cho rằng, để đẩy nhanh quá trình “dân chủ hóa” ở Việt Nam phải đồng thời tích cực hóa quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Đảng, Nhà nước và các cộng đồng dân cư Việt Nam. Theo đó, con đường để thực hiện “dân chủ hóa” thông tin, truyền thông và xã hội Việt Nam hiệu quả nhất, trước tiên là thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành thông tin, truyền thông. Quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành này có quan hệ chặt chẽ với quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Đảng, Nhà nước. Trong đó, “dân chủ hóa” nội bộ Đảng, Nhà nước theo hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mang tính quyết định đến tiến trình “dân chủ hóa” xã hội Việt Nam, nếu không thực hiện được “dân chủ hóa” trong ngành thông tin, truyền thông và xã hội thì không thể đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, “dân chủ hóa” thông tin, truyền thông là đưa “dân chủ” vào thông tin, truyền thông nhà nước cũng như mở rộng thông tin, truyền thông phi chính thống trong xã hội Việt Nam. Bằng con đường này, chúng hy vọng sẽ gây nhiễu loạn dư luận xã hội, “pha loãng” nền tảng tư tưởng của Đảng và kích động tư tưởng tự do, dân chủ theo hình mẫu tư sản phương Tây. Nhằm đạt mục tiêu này, năm 2017, các thế lực đế quốc đã chi một khoản tiền “kếch xù” để hỗ trợ công tác thông tin, truyền thông châu Á. Trong đó, dành hơn 40 triệu USD cho đài “Á châu tự do” (RFA); giúp nhà đài nâng cấp hệ thống phát thanh truyền hình vệ tinh, nâng cao hiệu quả truyền bá tự do, dân chủ, nhân quyền đến các nước mà chúng cho rằng “thiếu dân chủ”, “vi phạm nhân quyền”, trong đó có Việt Nam. Cùng với đó, chúng lợi dụng triệt để thông tin, truyền thông để thực hiện mưu đồ gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngành giáo dục – đào tạo Việt Nam, làm cho đội ngũ trí thức Việt Nam bị “phân tâm, phân hóa”, nghi ngờ đường lối, chính sách giáo dục – đào tạo của Đảng, Nhà nước ta. Chúng đầu tư mạnh vào các lĩnh vực thương mại điện tử, phần mềm, dịch vụ trực tuyến, công nghệ không dây, internet, các dịch vụ giải trí trên điện thoại di động, internet… để xâm nhập, chiếm lĩnh, chi phối thị trường công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam, tách dần thông tin, truyền thông Việt Nam ra khỏi sự kiểm soát của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Đối với các nhà báo Việt Nam, chúng đã và đang tìm mọi biện pháp nhằm lôi kéo, mua chuộc một số người có “quan điểm cấp tiến” đi du học hoặc tạo điều kiện cho đi công tác nước ngoài để “mở mang tầm nhìn, bổ sung, cập nhật kiến thức mới”, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tác nghiệp hiện đại, viết bài về vấn đề dân chủ, nhân quyền theo hướng phản biện xã hội, truyền bá giá trị tự do, nhân quyền tư sản vào Việt Nam. Đây là thủ đoạn hết sức thâm độc của các thế lực thù địch.

4. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch đang ráo riết sử dụng chiêu bài “dân tộc” và “tôn giáo” để đẩy mạnh việc cổ súy cho cái gọi là phát huy “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam. Chúng đã và đang dùng nhiều “chiêu trò” để tuyên truyền, xuyên tạc tình hình đổi mới ở nước ta, vu cáo Việt Nam “không có dân chủ”, thiếu công khai, minh bạch; vi phạm nhân quyền, không tôn trọng tự do tôn giáo; rằng Đảng, Nhà nước ta đối xử không công bằng với đồng bào các dân tộc thiểu số; không quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Với nhiều hình thức trá hình, thông qua con đường “ngoại giao thân thiện”, “hỗ trợ nhân đạo”, chúng đã và đang tìm cách đưa người vào Việt Nam với các danh nghĩa rất khác nhau để xúc tiến việc tìm hiểu tình hình, thu thập thông tin, móc nối, lôi kéo, hỗ trợ các lực lượng “ngầm” gây rối ở một số địa bàn thuộc các địa phương, phản ánh sai lệch sự thật, gây hoang mang, nghi ngờ, đố kỵ, mâu thuẫn trong nội bộ các dân tộc; tạo điều kiện thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống phá Đảng, Nhà nước và bài xích chế độ ta.

Nhìn lại sự kiện bạo loạn ở Tây Nguyên (2001, 2004), của người Mông ở Mường Nhé (2011), ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận (2017, 2018)…, chúng ta có thể thấy âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động là vô cùng thâm độc và xảo quyệt. Bằng nhiều chiêu trò bỉ ổi, chúng đã “hỗ trợ” nhóm phản động người Mông ở Tây Nguyên, vận động họ ra các tỉnh phía Bắc “đón vua”; đồng thời, lôi kéo người Mông từ Điện Biên vào các tỉnh Tây Nguyên để “lánh nạn”, chờ cơ hội lập lại “vương quốc Mông” tự do. Bên cạnh những việc làm trên, chúng còn liên tục tài trợ, giúp đỡ, huấn luyện một số cốt cán “Tin lành Đềga” ở nước ngoài để đưa về Việt Nam hoạt động thông qua “bức bình phong” là các “tổ chức phi chính phủ”. Việc làm của chúng ít nhiều đã và đang gây khó khăn, sức ép đối với chính quyền địa phương, làm mất ổn định trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Ở một số địa phương, những phần tử bất mãn với chế độ ta đã lợi dụng tình hình này, đẩy mạnh hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tổ chức đảng và chính quyền địa phương với ý đồ “góp gió thành bão”, gây “sóng” trên cả nước để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

5. Đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo, ráo riết thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngành giáo dục Việt Nam là một “chiêu bài” thâm độc của các thế lực thù địch. Chúng xác định giáo dục – đào tạo là một trong những mũi đột phá, là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu này, chúng chủ trương thực hiện chính sách hai mặt. Một mặt, mở chiến dịch xuyên tạc, phủ nhận kết quả của nền giáo dục – đào tạo Việt Nam, cho rằng nền giáo dục – đào tạo nước ta đang ở tình trạng khủng hoảng, bế tắc; chất lượng đào tạo nhân lực rất đáng lo ngại, không thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội;… Mặt khác, chúng kêu gọi phải thay đổi nền giáo dục Việt Nam bằng con đường “Tây học”, du học.

6. Lôi kéo, chuyển hóa, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lực lượng vũ trang nhằm làm suy yếu, thực hiện “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” lực lượng vũ trang là một mũi nhọn trọng điểm trong âm mưu “đánh sập” Việt Nam của các thế lực thù địch. Về cơ bản, thường xuyên và lâu dài, chúng lấy kinh tế để chuyển hóa chính trị, lấy vô hiệu hóa Quân đội, Công an làm nhiệm vụ trước mắt và trực tiếp. Trong nhận thức và hành động, chúng cho rằng, chỉ có tách rời Đảng Cộng sản ra khỏi lực lượng vũ trang, gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và Công an thì mới có thể chuyển hóa thành công chế độ chính trị ở Việt Nam theo hình mẫu tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, trong mọi phương sách, từ trước đến nay, chúng đều hướng đến cái đích duy nhất là: gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với Quân đội và Công an.

7. Thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế được các thế lực thù địch xác định là giải pháp căn cơ, chính yếu để thực hiện âm mưu, thủ đoạn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Việt Nam. Bằng nhiều biện pháp, chúng kích động, lái nền kinh tế Việt Nam đi chệch khỏi định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện điều đó, chúng cố tình xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, rắp tâm “nhấn chìm” thành phần kinh tế nhà nước, khoét sâu vào những yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích cổ phần hóa triệt để hoặc giải thể các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước. Thực chất, chúng muốn thành phần kinh tế nhà nước lụi tàn để phá hỏng cơ sở, chỗ dựa của chế độ xã hội chủ nghĩa; làm suy yếu và tiến tới gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước trên lĩnh vực này, hướng lái Việt Nam phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

8. Để tăng tốc, mở rộng quy mô, đổi mới hình thức chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch, phản động đã và đang tiến hành nhiều thủ đoạn, biện pháp mới rất tinh vi và xảo quyệt. Về chính trị tư tưởng, chúng tiếp tục xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái mới của thủ đoạn này là tấn công nhằm đánh đổ thần tượng Hồ Chí Minh, bôi nhọ thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, trước tác của Người; cắt ghép, lắp ráp, tạo dựng chứng cứ giả để xuyên tạc, bôi nhọ đời tư của một số lãnh tụ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội, Công an để tạo sự nghi ngờ và dư luận xấu trong xã hội. Lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta sửa đổi Hiến pháp và một số bộ luật, các thế lực thù địch đưa ra các yêu sách đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” để “gây bầu không khí dân chủ” ở Việt Nam. Hơn thế, họ cho rằng, Đảng Cộng sản ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chứng tỏ rằng, nội bộ Đảng đang có những vấn đề phức tạp, sắp có biến động lớn. Từ đó, chúng kích động, lôi kéo đảng viên và quần chúng nhân dân đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp. Nhìn chung, âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch là rất nguy hiểm. Vì vậy, nhìn rõ và vạch trần bộ mặt thật của chúng, luôn đề cao cảnh giác, đề phòng để không bị mắc mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và trong Nhân dân là trách nhiệm, bổn phận của mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay.

9. Nhìn lại quá khứ, suy xét những diễn biến hiện nay, có thể khẳng định rằng, bản chất, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là không hề thay đổi đối với sự chống phá cách mạng Việt Nam. Một số thủ đoạn mới nảy sinh là sự bổ sung nội dung, hình thức mới để duy trì chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Việt Nam; trong đó “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân chỉ là hai trong nhiều việc đang được các thế lực thù địch “thay hình, đổi dạng” cho hợp với tình hình và diễn biến của thời cuộc, nhưng tác động, ảnh hưởng của nó thì đặc biệt nguy hiểm. Vì vậy, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng trên cơ sở nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp cơ bản, có ý nghĩa quyết định để chúng ta đánh bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; không mắc mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của chúng.

Cùng với đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là vấn đề thời sự, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong đó, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang là cơ sở nền tảng để lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Nhân dân; luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân”; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay, cần tăng cường các biện pháp nắm bắt tình hình địch, tình hình ta ở cơ sở, địa phương, nhất là những địa phương có “điểm nóng”; kịp thời phát hiện các hoạt động chống phá và xâm nhập trái phép của bọn phản động, sự móc nối của chúng với các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ ta ở trong nước và nước ngoài. Cùng với đó, quản lý tốt internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin, truyền thông để có biện pháp phân loại quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi ý đồ xâm nhập, móc nối, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là người dân ở các vùng còn nhiều khó khăn như biên giới, hải đảo, vùng đồng bào theo đạo, các dân tộc thiểu số, các gia đình thuộc diện chính sách, các địa phương có các vụ khiếu kiện chưa giải quyết xong; v.v..

Bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, truyền thông đại chúng như sách báo, tạp chí, báo điện tử, internet,… nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của các tầng lớp nhân dân; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tác, có nhiều chương trình mới, hay hơn, hấp dẫn hơn để đáp ứng nhu cầu thưởng thức các giá trị văn hóa, nghệ thuật của Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ. Đây là biện pháp tốt để lấn át các trào lưu thông tin, truyền thông điện tử, sách báo, băng nhạc, đĩa hình, các trang mạng xã hội… phi chính thống mà các thế lực thù địch đang khai thác, sử dụng triệt để nhằm chống phá ta.

Rà soát, điều chỉnh một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương về xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho phù hợp với tình hình mới, thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo quy chế, quy định hiện hành của Nhà nước; quan tâm giải quyết thỏa đáng một số nhu cầu chính đáng về an sinh xã hội của quảng đại quần chúng như: nâng cao chất lượng đời sống dân sinh (điện, nước, đi lại, khám chữa bệnh, học tập, nghiên cứu, thưởng thức các giá trị văn hóa, nghệ thuật…); kiên quyết khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; không để sơ hở tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là quan tâm chăm lo bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ có tâm, có trí tuệ, có thực đức, thực tài để giới thiệu cho Đảng chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giúp họ nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan, đơn vị và các khu dân cư. Đó là những vấn đề then chốt, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm chấn hưng đất nước, phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao…, tạo sức mạnh nội sinh bền vững để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Quân đội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

 

NGUỒN: NXBCTQG.VN