Saturday, 25th May, 2024 22:07
XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG CHIẾN SĨ XUNG KÍCH TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA CỦA ĐẢNG

̣Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống trên từng lĩnh vực trọng yếu cơ bản. Với niềm tin tưởng mãnh liệt, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo sẽ kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức để đáp ứng tình hình mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Năm nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong bối cảnh đất nước đang có nhiều thành tựu đổi mới thắng lợi. Đồng thời cũng có nhiều thách thức đang đặt ra. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm chắc, dự báo đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Thời gian qua, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong suốt hai năm, ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng và đạt được những thành tựu quan trọng, như:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống và 07 Hội nghị toàn quốc về những lĩnh vực quan trọng của Đại hội: Kinh tế, Xây dựng Đảng, Văn hóa, Nội chính, Mặt trận Tổ quốc, Đối ngoại… và các Hội nghị phát triển theo vùng của cả nước.

Đáng chú ý, sau nhiều năm Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc về văn hóa theo tinh thần “văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế và chính trị”. Đặc biệt, ngành tuyên giáo đã tập trung hướng dẫn, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lĩnh vực khoa học – công nghệ không ngừng được đẩy mạnh gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo trong thời gian qua còn có những hạn chế, khó khăn, như: Việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn bất cập; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tuy đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo song nội quy, quy trình, phương thức triển khai thực hiện chưa cụ thể, còn lúng túng nên hiệu quả chưa rõ nét; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyển biến chậm; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí ở một số đơn vị, địa phương vẫn còn bất cập, việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của một số báo, tạp chí chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về các lĩnh vực: khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa, ý tế có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn…

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống trên từng lĩnh vực trọng yếu cơ bản. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tăng lên trong các tầng lớp nhân dân. Đó là thời cơ để ngành Tuyên giáo thể hiện chức năng định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Song, cũng cần thấy rằng công tác tuyên giáo bên cạnh những thuận lợi cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn: Tình hình thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng. Cuộc xung đột quân sự Nga – Ucraina chưa có dấu hiệu kết thúc.

NATO lợi dụng Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ucraina đã tiến hành mở rộng. Khủng hoảng năng lượng và lương thực góp phần làm cho khủng hoảng kinh tế toàn cầu thêm gay gắt.

Ở trong nước, sau 35 đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện hai chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Song, bên cạnh những thành tựu toàn diện đạt được rất quan trọng thì những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn, nếu nền kinh tế nước ta không phát triển nhanh hơn sẽ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” vẫn là thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm qua, ngành Tuyên giáo nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đáp ứng ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, công tác tuyên giáo trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp căn bản sau đây:

Một là, tiếp tục tập trung tuyên truyền khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng từ hàng ngàn năm của dân tộc ta. Do vậy, việc tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc các mục tiêu đến 2025, 2030 và tầm nhìn đến 2045 là nhiệm vụ hàng đầu của ngành Tuyên giáo hiện nay.

Hai là, tiếp tục tập trung tuyên truyền có hệ thống tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” với nhiều hình thức sáng tạo để định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc và tăng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay như Tổng Bí thư đã khẳng định: “Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội”.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền phương châm mà Đảng đã xác định là: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu.

Bốn là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới, như: Tập trung vào những dự báo chiến lược để chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp giải quyết các vấn đề do lý luận và thực tiễn đặt ra trước những diễn biến nhanh, khó lường của thế giới và khu vực, nhất là trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đất nước không bị bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào; bám sát những vấn đề thực tiễn của đất nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực trên cơ sở tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các cấp, nhất là của người đứng đầu như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: “Các cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm “Nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở đánh giá kết quả làm theo”.

Năm là, tăng cường tuyên truyền những vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay đang ảnh hưởng đến tư tưởng, tính mạng, sức khỏe của các tầng lớp nhân dân. Đó là: An toàn thông tin mạng; An toàn thông tin dịch bệnh, An toàn giao thông; An toàn môi trường và An toàn vệ sinh thực phẩm (gọi tắt là tuyên truyền 5A).

Sáu là, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trên tinh thần đó, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo kiên quyết tấn công làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới của Đảng ta.

Bảy là, công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới cần mở rộng và phát huy dân chủ, khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều, gây giảm niềm tin trong một bộ phận cán bộ và nhân dân.

Thực hiện tốt phương châm: “Ta hiểu đúng ta cũng chính là chống lại kẻ thù”.

Đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, những thành tựu của công tác bảo vệ nhân quyền ra cộng đồng thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài. Quan tâm nhiều hơn công tác tư tưởng với thế hệ trẻ, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân và doanh nghiệp.

Tám là, tham gia tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta lãnh đạo tiến hành hết sức quyết liệt và ngày càng có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là: “Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông; quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng; góp phần từng bước làm chuyển biến tình hình thực sự có kết quả rõ ràng, cụ thể”.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường là mục tiêu cao cả của Đảng và của dân tộc ta. Với niềm tin tưởng mãnh liệt, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo sẽ kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức để đáp ứng tình hình mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

NGUỒN: ĐCSVN