Tuesday, 21st May, 2024 16:00

NHẬN DIỆN MỘT SỐ THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ, PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRÊN MẠNG INTERNET HIỆN NAY

Toàn Đảng toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng khoá XIII, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng – đây là dịp các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thời gian qua, các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ tung ra nhiều tài liệu, các bài viết, các ấn phẩm phản động…tán phát ở khắp nơi thông qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt thông qua các ứng dụng xã hội trên mạng Internet. Một vấn đề nghiêm trọng là hiện tượng truy nhập các nguồn thông tin độc hại qua các ứng dụng mạng xã hội như facebook, tiktok… rất dễ dàng nhưng đến nay chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để từ các cơ quan chức năng. Điều đáng lo ngại là phần lớn số người sử dụng tại các ứng dụng này là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Các thế lực phản động nước ngoài đã và đang xây dựng rất nhiều các trang thông tin có nội dung khiêu khích, lôi kéo, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng tập trung công phá vào vai trò lãnh đạo của Đảng, hòng đối lập Đảng với Nhà nước và nhân dân – phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Đặc biệt, chúng tăng cường cổ xúy cho tư tưởng “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” để vô hiệu hoá vai trò lãnh đạo của Đảng…

Chúng cố tình xuyên tạc, bôi đen, bóp méo sự thật, đánh đồng hiện tượng với bản chất, cường điệu một số sai lầm, khuyết điểm có thật của Đảng, thổi phồng thành phổ biến, xem đó là bản chất của Đảng để chứng minh chế độ một Đảng lãnh đạo là “sai lầm” “nguy hiểm”. Đặc biệt, trong lúc Đảng và nhân dân ta đang ra sức ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí thì chúng quy kết rằng “tham nhũng thuộc về bản chất của chế độ độc đảng”; đồng thời tung tin thất thiệt, nói sai sự thật, vu cáo trắng trợn các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta nhằm gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ Đảng và hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, các thế lực thù địch ráo riết công kích các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm phá vỡ khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, kích động tư tưởng dân chủ theo lối tự do vô chính phủ, từng bước làm mất sức mạnh và vai trò, uy tín của Đảng đối với toàn xã hội.

Sự tác động của các quan điểm thù địch, sai trái thông qua mạng Internet đã làm cho nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp tới chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của mọi người, đặc biệt là một bộ phận thanh niên, sinh viên và một số văn nghệ sĩ, trí thức “cấp tiến”. Nguy hiểm hơn, có những cán bộ, đảng viên suy giảm lòng tin vào mục tiêu, lý tưởng, vào sự lãnh đạo của Đảng, hoang mang dao động, giảm sút ý chí chiến đấu, thậm chí có người còn tham gia vào việc truyền bá, phát tán các tài liệu có quan điểm thù địch, sai trái chống đối Đảng, chống đối chế độ.

Những thủ đoạn trên không phải mới nhưng trong thời điểm hiện nay các thế lực thù địch làm quyết liệt và tinh vi hơn. Mục tiêu bao trùm của chúng là nhằm xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, thay đổi mục tiêu phát triển đất nước, thay đổi đường lối phát triển kinh tế và cuối cùng là thay đổi định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần tỉnh táo, nhận diện đúng, cảnh giác và vạch trần bản chất âm mưu, thủ đoạn của chúng, không bị động, bất ngờ trước các chiêu trò mà các thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá Đảng ta. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ động phát hiện các nguồn tin xấu độc để có giải ngăn chặn và vô hiệu hoá mọi âm mưu, thủ đoạn tung tin, truyền bá những quan điểm thù địch, sai trái trên mạng Internet.

NGUỒN: TTTC